درخواست هایSQL :125. زمان تولید:1٫800 ثانیه. مصرف حافظه: