درخواست هایSQL :130. زمان تولید:1٫968 ثانیه. مصرف حافظه: